In 2018 maken we buitengewoon gewoon

DSCF4246

version française ci-dessous

Dit verhaal begon in december 2016

Na twee maandjes stage bij Cultureghem, kon ik de organisatie vertellen wat ik kon en wou voor hen betekenen. Het idee dat ik in mijn hoofd had, kreeg al snel de vorm van een visietekst waar de medewerkers van Cultureghem achter stonden en voluit voor wilden gaan.

De partners die ons inhoudelijk wouden ondersteunen vond ik bij het Overleg Beperkt?!

December tot februari waren vooral de maanden waarin ik partners zocht om dit verhaal mee te ondersteunen. De partners die ons inhoudelijk wilden ondersteunen, vond ik bij het Overleg Beperkt?! Daar werd ons gezegd dat we mochten rekenen op de steun, expertise en netwerk van partners die daar rond tafel zaten. Dit was dan ook het groen licht voor dit project. Vanuit hetzelfde overlegplatform kregen we extra en intensievere steun vanuit Groep INTRO en Gehandicaptenzorg en solidariteit die de kernleden vormen van onze werkgroep Inclusie.

Niet veel later konden we 3 BUSO scholen overtuigen om mee hun schouders te zetten onder dit project. De Cardijnschool, Kasterlinden en het Koninklijk Instituut Woluwe stemden in om met hun leerlingen langs te komen op KOOKMET. Met welk doel? KOOKMET onder de loep nemen, samen met ons uitzoeken waar de drempels liggen en samen nadenken over hoe we ze weggewerkt krijgen.

Op 3 februari 2017 mochten we dan de eerste BUSO klas ontvangen uit De Cardijnschool.
Deze eerste keer gaf mij al direct volle moed en goesting in de volgende kookmetjes. Want er ontstond al meteen een ongelofelijke klik tussen onze speciallekes en de kinderen uit het gewoon onderwijs. De ontmoeting dat we wilden stimuleren, werd hier realiteit.

brugistoir 20 01 2

Na elke KOOKMET hebben we nieuwe zaken bijgeleerd dankzij onze special-guests. Dit ging van nieuw materiaal dat het koken voor deze groep aangenamer kan maken tot het ontwikkelen van recepten, dagschema’s, en het ontwikkelen van methodiekjes op maat. Maar wat we vooral hebben ontdekt, is dat we de mensen met een beperking, net zoals alle andere mensen trouwens, vooral met veel liefde moeten ontvangen. Dat we hen een veilige plek en een welkom gevoel moeten geven, was al van in het begin duidelijk.

we kunnen geen talentenjager en ontmoetingsplaats zijn als we niet iedereen binnen de maatschappij dezelfde kansen geven

Chan

Tijdens een intake gesprek met een BUSO school kreeg ik ook de vraag waarom ik dit nu wou doen. Het antwoord was voor mij eigenlijk heel duidelijk en voor de hand liggend: we kunnen geen talentenjager en ontmoetingsplaats zijn als we niet iedereen binnen de maatschappij dezelfde kansen geven. Mensen met een beperking behoren ook tot deze maatschappij en verdienen een volwaardige plek net als alle anderen. Vanuit onze missie ‘iedereen is welkom’ zijn we ook met dit project begonnen.

Ondertussen staan we al een jaar verder, wat is er in dat jaar allemaal gebeurd?

Dit project kreeg steun van Bruggenbouwer Minister Gatz en er werd in ons project geïnvesteerd. Dankzij deze steun kon Cultureghem een medewerker aannemen om dit project in goede banen te leiden en budget voorzien voor materiaal. Dit was voor ons dan ook een opluchting. We konden nu echt van start gaan.

In juli 2017 mag ik mezelf een medewerker van Cultureghem noemen, want ik wordt aangenomen om dit project in goede banen te leiden.

We hebben ondertussen al 200 special-guest op KOOKMET mogen verwelkomen die ons het één en ander hebben bijgeleerd.

Het project kan in de zorgzame handjes van het KOOKMET-team en de respectvolle houding van de Brusselse scholen achtergelaten worden

brugistoir 20 01.jpgOndertussen kan ik voor mezelf zeggen dat ik het KOOKMET hoofdstukje stilaan mag afronden. De nodige zaadjes zijn geplant en de nodige ondergrond is voorzien. Het project kan in de zorgzame handjes van het KOOKMET-team en de respectvolle houding van de Brusselse scholen achtergelaten worden. Ik ben er zeker van dat er daar een waardevolle brug gecreëerd is waarvan ik hoop dat deze op termijn onnodig zal zijn.

Ik ga er tijdens dit jaar werk van maken om een deel van de Brusselse ketjes die op dit moment als ‘anders’ worden beschouw, mede-eigenaar te maken van KETMET.

IMG_20171019_1446042018 betekent voor mij ook een jaar waarin ik KETMET onder de loep ga nemen en hier ook een brug ga proberen te bouwen. KETMET is het grootste overdekte betonnen stadspark van Brussel en alle ketjes zijn er dan ook welkom. Ik ga er dit jaar werk van maken om een deel van de ketten, die op dit moment als ‘anders’ worden beschouwd, mede-eigenaar te maken van KETMET. Net zoals de andere kinderen, verdienen zij het ook om eigenaar te zijn van KETMET. Ook voor KETMET vertrekken we vanuit onze visie ‘van buitengewoon naar gewoon’.

Voor de KETMET-brug is er al één en ander in beweging gezet

Uiteraard hebben we tot nu toe niet stil gezeten. Voor de KETMET-brug is er al één en ander in beweging gezet. Benieuwd wat er allemaal ‘anders’ gaat zijn? Kom dan zeker naar de opening van KETMET op 28 maart. Heb jij zelf ook een magisch idee om toe te voegen aan KETMET, neem dan zeker contact met ons op!

we vinden dat ook binnen onze vrijwilligersploeg er plaats moet zijn voor mensen met een beperking

IMG_6266Ondertussen is het project geëvolueerd en zijn we op het punt gekomen dat we vinden dat ook binnen onze vrijwilligersploeg er plaats moet zijn voor mensen met een beperking. Dit kan van het begeleiden van een playbox op KETMET, tot het meekoken of opdienen op BARATTOIR. Hiervoor hebben we de nodige contacten gelegd en wachten we nu hoopvol op steun van de VGC om dit project groen licht te geven. Nog eventjes laat ik jullie in nieuwsgierigheid achter, maar blijf deze blog volgen om up-to-date te blijven.

Langs een kant hoop ik ook dat dit project een voorbeeld kan zijn voor andere organisaties die (nog) niet inclusief zijn. Omdat delen bij ons centraal staat, wil ik graag mijn ervaringen en expertise rond dit thema delen. Interesse om meer te weten te komen over hoe ik te werk ben gegaan? Neem dan zeker contact op met mij!

cem@cultureghem.be

Version français:

DSCF4246

En 2018, nous serons extrêmement ordinaires !
Tout a commencé en décembre 2016…

Après 2 mois de stage à Cultureghem, j’ai pu expliquer à l’organisation ce que je pouvais faire et ce que je souhaitais faire pour eux. Très rapidement, l’idée qui avait traversée mon esprit est devenu une vision que l’équipe était prête à poursuivre.

J’ai pu trouver les partenaires qui voulaient nous soutenir en terme de contenu au sein de l’Overleg Beperkt !

De décembre à février, j’ai cherché sans relâche des partenaires pour soutenir cette histoire. Grâce à l’Overleg Beperkt, j’ai enfin pu trouver des partenaires qui souhaitaient nous soutenir en termes de contenu ! Il est sorti d’une longue discussion que nous pourrions compter sur leur réseau, leur expertise mais surtout sur leur soutien. C’était le feu vert que j’attendais pour ce projet. De plus, nous avons reçu un soutien supplémentaire et plus intensif de la part des services Groep INTRO et Gehandicaptenzorg en Solidariteit, qui forment les membres principaux de notre groupe de travail sur l’inclusion.

Peu de temps après, nous avons réussi à convaincre 3 écoles, liées à l’enseignement spécialisé, de contribuer à ce projet. L’école de Cardijn, Kasterlinden et l’Institut Royal de Woluwe ont accepté de visiter KOOKMET avec leurs étudiants. Dans quel but ? Découvrir avec nous où se trouvent les limites et ainsi trouver comment les franchir et comment s’en débarrasser.

Le 3 février 2017, nous avons reçu la première classe en provenance de Cardijn.
Cette première expérience m’a immédiatement donné plein de courage et d’enthousiasme pour les prochains KOOKMET. Pourquoi ? Parce qu’il y a eu directement une incroyable alchimie entre les enfants handicapés et les enfants de l’enseignement ordinaire. La rencontre que nous voulions stimuler est devenue réalité dans cette situation.

brugistoir 20 01 2

Après chacun de ces KOOKMET, nous avons appris de nouvelles choses grâce à nos invités spéciaux. Nous avons pu développer une méthodologie faite sur mesure accompagnée de nouveaux matériaux adaptés. Mais ce que nous avons surtout découvert, c’est que nous devons recevoir ces personnes particulières, comme tout le monde, c’est-à-dire avec beaucoup d’amour. C’était clair depuis le début : nous devons leur donner un endroit sûr et leur offrir un sentiment de bien-être.

Comment pouvons-nous être chasseur de talents et un lieu de rencontre si nous ne donnons pas à tous les mêmes opportunités dans la société ?

Chan

Au cours d’une entrevue avec une école d’enseignement spécialisé, on m’a demandé pourquoi je voulais absolument le faire maintenant. Pour moi, la réponse était en fait très claire et évidente : nous ne pouvons pas être chasseur de talents et un lieu de rencontre si nous ne donnons pas à tous les mêmes opportunités dans la société. Les personnes handicapées appartiennent également à cette société et méritent une place à part entière comme tout le monde. De notre mission “tout le monde est le bienvenu” nous avons aussi commencé ce projet.

Ainsi durant cette année-là, que s’est-il passé d’autre ?

Notre projet a reçu le soutien du ministre Bruggenbouwer Gatz et des investissements ont été réalisés dans notre projet. Grâce à ce soutien, Cultureghem a pu embaucher un employé pour orienter ce projet dans la bonne direction et a pu prévoir un budget pour le matériel. C’était un soulagement pour nous. Nous pourrions vraiment commencer maintenant.

En juillet 2017 je peux fièrement m’appeler un employé de Cultureghem. Désormais, je m’occuperai de ce projet dans l’institution.

Depuis, nous avons déjà accueilli 200 invités spéciaux au KOOKMET qui nous ont appris tellement.

Le projet peut être laissé entre les mains de l’équipe KOOKMET et  à l’attitude respectueuse des écoles bruxelloises

brugistoir 20 01.jpg

C’est avec fierté que je peux affirmer que les choses avancent et que tout a été mis en place pour qu’elles continuent à avancer : les graines sont plantées et sont prêtes à germer !  Le projet peut être laissé entre les mains de l’équipe KOOKMET et l’attitude respectueuse des écoles bruxelloises. Un pont précieux a été créé là-bas mais il ne sera pas nécessaire à long terme désormais !

Les enfants qui sont actuellement vus comme “différents”, seront acceptés et vus comme co-propriétaires

IMG_20171019_144604

2018 signifie pour moi aussi une année durant laquelle j’examinerai KETMET et j’essaierai d’y construire un pont. KETMET est la plusgrande plaine de jeux couverte de Bruxelles et tous les cerfs-volants sont les bienvenus. Je suis persuadé que si nous travaillons suffisamment, les enfants qui sont actuellement vus comme “différents”, seront acceptés et vus comme co-propriétaires de ce magnifique lieu de rencontre.

Beaucoup de choses ont été mises en place pour KETMET

Bien sûr, nous n’avons pas chômé jusqu’ici : beaucoup de choses ont été mises en place pour KETMET au jour d’aujourd’hui. Vous êtes curieux de savoir ce qui sera différent ? Venez donc à l’ouverture de KETMET le 28 mars. Et si vous avez une idée magique concernant quelque chose à ajouter ou modifier pour le KETMET, n’hésitez pas à nous contacter !

De la place pour les personnes handicapées au sein de notre équipe de bénévoles

IMG_6266

Entre-temps, le projet a évolué et nous en sommes arrivés au point où nous estimons qu’il doit également y avoir de la place pour les personnes handicapées au sein de notre équipe de bénévoles, que ce soit pour superviser une PLAYBOX durant KETMET, pour co-cuisiner ou encore pour servir durant le BARATTOIR. Pour que cela puisse se faire, nous avons pris les contacts nécessaires et nous espérons maintenant que le VGC soutiendra ce projet. Pour l’instant, je laisse planer le suspens, mais continuez à suivre ce blog pour rester à jour et être mis au courant !
D’une certaine manière, j’espère que ce projet pourra être un exemple pour d’autres organisations qui n’ont pas (encore) tout mis en place pour accueillir tout le monde. Parce que le partage est notre objectif central, j’aimerais partager mes expériences et mon expertise sur ce thème. Intéressé à en apprendre plus sur comment j’ai commencé ? N’hésitez pas à me contacter !

cem@cultureghem.be

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: